اوج احساس یک استاد فنلاندی  در بدرقه شاگرد ایرانیش...

have nice holidays in your desert! far from snow and cold