گاه آنقدر سکوت می کنيم که حرفهايمان را فراموش می کنيم

و گاه آنقدر سخن می گوييم که حرفهای ديگران را فراموش ميکنيم