امروز فهميدم که مرگ  همان تولد است

وتولد همان مرگ.

کاش قبل از مرگ متولد شويم