زندگی خالی نيست .مهربانی هست سيب هست ايمان هست

سهراب امروز در زندگی من مهربانی و سيب هست

ايمان را چگونه بيابم