به دستان خدا اعتماد كن...اين زمزمه ی زيبای زندگيست