مجنون آمدی ليلی نبودم

خسرو گشتی شيرين نگشتم

بيژن  شدی ولی منيژه نشدم

............

هميشه تو بودی و من نبودم

اما امروز من زليخای دست بريده ام و تو...