امروز فقط يه چی ميگم

بدون دليل ديگران را دوست داشته باش اما برای متنفر شدن به هزار دليل هم قانع نشو

يک لحظه فکر کن