عاشق چشمانی باش که رنگش برایت مهم نباشدو گیسوانی که اگررنگ ببازند و به سفیدی گرایند هنوز پیچ و تابش دلت را ببازی گیرد.