بجای آنکه از تاريکی شکايت کنيم .شمعی روشن کنيم (کنفسيوس)

/ 1 نظر / 5 بازدید
دوست شما

سوز دل بين که ز بس آتش اشکم دل شمع * دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت