چیزی که اینجا مهم می باشد سوناست.

ملت را عشقیست عظیم بر سونای خشک . زین سبب هر ١٠ قدم یک سونا برپا داشته اند .سونای کنار رودخانه را صفایی دگر است. بدینسان باشد که از اندرون هوای داغ بدر آیی و بصورت هلوپی در آب دمای بسیار پایین پریدن نمایی بطوریکه تک تک سلولهای بدن را شکی عظیم آید و فرصت فرستادن پیام انقباض ناگهانی را به مغز نیابند. زین سبب گیچ بشده ، قاط بزدنند و شما را به مسرتی بسیار فرو برند که خود ندانید  ..در اردو جاتهای دانشجویی اصولن مندرج گردیده که سونا نیز مشمول است و شما را ست حالی عظیم در کنار استادان .

همانا سونا را آدابیست ،  نوشیدنی ببری یخ و در جای سنگی بگذاری و یخ بماندی تا در هوای بین  ٨٠تا ١٠٠ درجه بنوشی و باز حالی ببری عظیم. جهت انجام آداب سونا ابزارالاتی تولید بنموده اندسنگی، همچون سوسیس ذغالی درست کن و یا بخار اکالیپتوس تولید کن و آبجو دانی(همان آب میوه دانی است)....در کل در سونا احساس بنمایی که ملت آمده اند پیک نیک چنانچه وسایل تفریحات بسیار اورند با خود.

از آداب دیگرسونا بی خیال شدن حیا می باشد و در کل همچون اوان خلقت انسان بمانی تنها بدین فرق که در سونا درختی نباشد جهت استفاده از برگ آن . البته احتمالن آن زمان زنان و مردان مختلط بوده اند و بدین جهت خدا فرمایید خود را باید پوشیدن از برگ درختان. اما در ممالک اروپای شمالی سونا هنوز مختلط نگشته وگرنه آیه سریع نازل میشد.به هر حال آداب و رسوم سونا بسیار جالب است بجز قسمت بی خیال شدن حیا ی آن...

/ 3 نظر / 4 بازدید
مژگان

و مر مرا حظی عظیم فرو آمد از کتابتت. اشتیاقی که در من انگیختی به جهت سونا در ممالکت اروپای شمالی وصف ناشدنی است. بر من است که بیایم و سونایی بر ما واجب گردد و دید زدنی هم.

شیرو

ووا با با بح بح دهنی از ما اب افتاد

غریبه ولی آشنایی دیرین

بابا عجب نثری تو داری و عجب جملاتی را مژگان از خودش در بکرده. یا للعجب از اینو یا للمراد ز مژگان. همچین از خودتان اشتیاق در بکردین که صیف و خریف را یارای استادن در برابرتان نباشد. دلمان ترکید برای سونایی و حظ عظیمی. خوش به قبای تو که ثصور کنی به حالتی که بید بگم وصف العیش - نصف العیش. مهدیه ما هم حظ خاطر بردیم از این اوصاف تو از سونا.