و در احوالات زمستان فنلاند نقل کند بنت ذو الثلاثه الدخات١ ،حاجیه خانم ام الفضاله٢ شیخه  مهدیه الکرمانی:

که چون زمستان آید و  فی الکویر تولد یافته باشی ، بپوشی البسه فی القطور الدو متر که چون از در آیی اصلن در نیایی.  چو برف بیامد و  رخش٣ زین کنی کلاهخود۴ سر گذاری  فی الخاطر المصانیت از سریدن اندر پیچ و  با انواع البسه بپیچانی خود را پیچشی... چون به چهار راه در رسی سر بگردانی و بینی که سر بچرخد اما کلاهخود چو متصل آید به کاپشن با زیپ، نچرخد و جلو دیدگان همی گیرد . اما چشم بر نگیر که نیم چشم تو را کافی آید بر پاییدن، پاییدنی. چو بر راه بگذری زنان بدیدی با الوانگ۵ عریان وسران برهنه۶ .. ترا عجب آید که آنان را چه میشود . کلاه و لباس از خود برگیری (تا آنجا که مشروع آید) فی الادای آنان ٧  آبشاران باشد که سرازیر شود الی السوارخ ٨البینی در شب و تب بکردی اندک و  به پرشین بلاگ نیامدی و حال که آمدی خوش بیامدی.

١-صاحب سه دختر ، الدخات: جمع دخت

٢-نه جمع فضل است نه جمع فضول یک چیز دیگری بوده در آنزمانها که فقط نویسنده و تنی چندمی دانند

٣-مدل رخش : Gaintتایر ٢٨ رنگ آبی فابریک

۴-کنایه از چند کلاه پوشیدن است

۵-جمع لنگ

۶-استخفرا...ربی و اتوب علیه(خدایشان ببخشاد)

٧-در آوردن ادای انان

٨-جمع سوراخ

/ 7 نظر / 4 بازدید
غریبه

سلام واه واه از این متن سقیل و صقیل و ثقیل. به متن کلیله و دمنه شبیه ماند این احوالات دختر. ما کلی بخندیدیم به این طنز و لنگ و رخش شاد باش و شاد بزی که این طرقت بزرگان کرمانی است.

منیره

وای مردم از خنده................................... نوشته هات رو هم دوست دارم

سعیده

اه همشهری هستیم که [بغل]

مژگان

خوش بیامدی، خوش آمدنی. مارا خنده بگرفت عظیم و تو را بس ثواب است در خنداندن خلق که خدای عز و جل تو را عطا نماید ان شا الله.

الهه

سلام مهدیه جون با مزه بود مرسی راستی رخش من هم شبیه رخش تو هستش مواظب باش تو این بر ف سر نخوری دست و پات بشکنه اونجا اتوبوس نیست برای مواقع اضطراری و سرسری؟

نسرین

اندر نزدیکی یکی از قطبین بباید که موالید کویر خود راسخت بپوشانند، پوشاندی. مبادا که انواع آنفولانزا راهی به درونشان بیابد.

اکرم

1) من نیز اندر شگفتندمی از این جماعت عریان :) 2) کارت درست! کلی خندیدیم [خنده]