و کاش زیبایی آن چیزی باشد که در ذهن من است

و آرامش همان چیزی که در ذهن کودک تاب سوار

اینجا ذهن های زیادیست...

کسی می دود به سمت دوچرخه اش

کسی به عشق می نگرد و بوسه ای

کسی دستش در تمنای دستی دراز شده

دلم تماشای انها را می خواهدنه تماشای ذهنشان را

/ 0 نظر / 4 بازدید