کمی فکر

در  کل دلم نمی خواد اخبار ایران رو دنبال کنم اما انگار نمیشه. چیزه ازار دهنده تر اینه که اکثر ما ایرانیها یکسری تعصبات کور داریم. قرار نیست که زنجیر بچرخونی و سبیلت رو تاب بدی و نذاری کسی به دختر محلتون نگاه کنه و متعصب قلمداد بشی. این طرفداریهای کور از اشخاص خاص و خدا ساختن از آنها و هیچ حرف دیگه ای رو نشنیدن و قبول نکردن هیچی جز شیوه و سلوک خودمان آدم رو در جهل می کشونه .جهلی که خودمان آنرا دانایی قلمداد می کنیم . کاش یک ذره فکر کنیم.

/ 1 نظر / 5 بازدید
بابای آیدا

کمی فکر.