گاه ما انسانها از صفات خوب خدا سوء استفاده می کنیم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خوب می دانیم که بخشنده است و گناه می کنیم

خوب می دانیم که ستارالعیوب است و به انسانها دروغ می گوئیم و رسوا نمی شویم

خوب می دانیم که صبور است و ظلم می کنیم

خوب می دانیم.......

ما می دانیم اما نمی شناسیم

از اینکه می بیند و می شنود و آگاه است و عادل غافلیم ....

تا چه حد او را می شناسیم...به اندازه ی خودمان یا به اندازه خودش

من به اندازه ی خودم هم او را نمی شناسم ...چه قدر دلم به اندازه ی خودم گرفته......

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید